< กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

หอพักหญิงนางยวนและหอพักหญิงเชี่ยวหลาน

 

วัตถุประสงค์การจัดหอพักนักศึกษา 
                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ก่อสร้างหอพักใหม่จำนวน 2 อาคาร คือหอพักหญิงนางยวนและหอพักชายเชี่ยวหลาน ซึ่งทั้งสองอาคารสามารถรองรับนักศึกษาเข้าพักได้สูงสุดถึง 624 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของหอพักนักศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อเสริมให้กับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้ใช้หอพักเป็นที่พักอาศัยเสริมสร้างทักษะทางสังคม ฝึกฝนวิชาการและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน (Living Learning and Caring Center)ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
►จึงให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักทุกคนและหากนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่ประสงค์เข้าพัก สามารถเข้าพักได้เช่นกัน

>> หอพักหญิงเชี่ยวหลาน (โซนCและD)
>> หอพักหญิงนางยวน ( โซน A และ B)

 

                                

รายละเอียดหอพัก
   1. หอพักนักศึกษาหญิงเชี่ยวหลาน มีจำนวนทั้งหมดจำนวน 7  ชั้น มีห้องพักจำนวน 104 ห้อง
   2. หอพักนักศึกษาหญิงนางยวน มีจำนวนทั้งหมด จำนวน 7 ชั้น มีห้องพักจำนวน 104 ห้อง
   3. รองรับนักศึกษาได้อาคารละ 312 คน รวมทั้ง 2อาคาร รองรับได้มากสุดถึง 624 คน
   4. มีห้องพักจำนวน 3 ประเภท 
      ห้องพักประเภท 3 คน  ค่าธรรมเนียมห้องพัก 13,000 /ปีการศึกษา/คน (สัญญาเช่า 1 ปีการศึกษา)
  5. ค่าประกันหอพัก 1,500 บาท (นักศึกษาจะได้คืนเมื่ออยู่ครบตามสัญญาเช่าและสิ่งของภายในหอพักไม่ชำรุดเสียหาย)
  6. ค่าไฟ หน่วยละ 4.75 บาท โดยหารจำนวนผู้อาศัยภายในคลัสเตอร์ ค่าน้ำประปา เหมาจ่าย 900 บาท/คน /ปีการศึกษา