< กลับสู่หน้าหลัก

  ระเบียบหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระเบียบหอพักนักศึกษา

 -  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาอัตราการจัดเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมในกรณีต่างๆ สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

https://dorm.psu.ac.th/system/files/ค่าปรับ.pdf

-   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องอัตราค่าประกันความเสียหายห้องพักและการคืนเงินค่าประกันความเสียหายห้องพักสำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

https://dorm.psu.ac.th/system/files/ค่าประกันความเสียหาย.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ.2563

https://dorm.psu.ac.th/system/files/ข้อปฏิบัติ.pdf

-  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยนักศึกษาหอพัก พ.ศ.2563 

https://dorm.psu.ac.th/system/files/วินัยนักศึกษา.pdf