Hatyai Campus


Dormitory News/ Press Release Hatyai Campus

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

► แบบคำร้องผ่อนผันทหาร ประจำปี 2568

► หนังสือข้อตกลงยินยอมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ใช้สำหรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2567)

► แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์

► แบบฟอร์มใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าหอพัก(หอพักกองพัฒนานักศึกษาฯ)

แบบฟอร์มใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าหอพัก (หอพักในกำกับฯ)

แบบฟอร์มสัญญาเช่าห้องพักต่อปีการศึกษา หอพักในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าพักหอพักนักศึกษาสังกัด กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

► แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าพักหอพักนักศึกษาสังกัด กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ปีการศึกษา 2563

รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าพักหอพักนักศึกษาสังกัด องพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2562

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

► คำสั่งและประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2564

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2565

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2565

(เพิ่มเติม) 

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2566

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2567
► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ พ.ศ.2567

►ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2568images - All Documents


แจ้งไปรษณีย์ภัณฑ์

สามารถรับได้ ณ ห้องธุรการหอพักนักศึกษาแต่ละอาคาร ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสามารถตรวจสอบไปรษณีย์ภัณฑ์ของตนเองได้ผ่าน

ระบบการจัดการหอพักนักศึกษา

(ไปรษณีย์ส่งของเฉพาะวันจันทร์ - เสาร์)

หากไม่มารับภายใน 7 วัน จะดำเนินการส่งกลับคืนยังต้นทางผู้ส่ง