วิทยาเขตหาดใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่

                    ## ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2560 ##
      1) เข้าสู่ระบบด้วย PSU PASSPORT เลือกประเภทนักศึกษา
      2) คลิกเมนูจองหอพักนักศึกษาด้านซ้าย กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
      3) เลือกหอพัก ห้องพัก ที่ต้องการ
      4) ติ๊กยอมรับเงื่อนไข ดังนี้
          นักศึกษามีสิทธิ์จองหอพักผ่านระบบได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น 
หากต้องการย้ายห้องให้ติดต่อผู้ปกครองหอพักในวันเปิดภาคการ                       ศึกษา กรณีขอยกเลิกห้องพักระหว่างวันจองหอพักนักศึกษา จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การจองหอพัก
      5) คลิกปุ่มจองห้องพัก

       6) ตรวจสอบรายละเอียดการจองหอพักนักศึกษา

      7) สำหรับหอพักในกำกับฯ ให้พิมพ์ Bill Payment จ่ายในระบบจองหอพักเท่านั้น ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2560 ห้ามไปพิมพ์ที่                   ระบบ SIS

      ** หมายเหตุ **  นักศึกษาหอพักไม่มีสิทธิ์ใช้รถจักรยานยนต์ ยกเว้น ชมรม,องค์การ,สภา,สโมสร,กรรมการหอพัก


ปฏิทินหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นักศึกษารุ่นพี่ ( ทุกกลุ่ม จองหอพักนักศึกษา เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป )

               + กลุ่มที่ 1 : กลุ่มกิจกรรมพิเศษ

                  A ประกอบด้วย : คณะพยาบาลศาสตร์ (รุ่นพี่ชาย)/ นักศึกษาทุพพลภาพ,โรคประจำตัว/ นักศึกษาโครงการพิเศษ

                                          / นักศึกษากลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา/ นักกีฬา, นักดนตรี, นักนาฏศิลป์, หอพัก 5ส ฯลฯ

                  B จองหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2560

                    C ชำระเงิน

                    1) หอพักมหาวิทยาลัย พิมพ์ Bill Payment ผ่านระบบ SIS ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2560

                    2) หอพักในกำกับฯ พิมพ์ Bill Payment ในระบบจองหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2560

                + กลุ่มที่ 2 : ทั่วไป

                  A แจ้งความจำนงเพื่อจองหอพักนักศึกษาแยกตาม หอพักมหาวิทยาลัย/หอพักในกำกับฯ ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ 

                    B จองหอพักนักศึกษา

                    1) นักศึกษาชาย ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560  ชำระเงิน 23 เมษายน -1 พฤษภาคม 2560

                    2) นักศึกษาหญิง ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2560  ชำระเงิน 24 เมษายน -1 พฤษภาคม 2560    

                  C ชำระเงิน

                    1) หอพักมหาวิทยาลัย พิมพ์ Bill Payment ผ่านระบบ SIS ระหว่างวันที่ 24 เมษายน -1 พฤษภาคม 2560

                    2) หอพักในกำกับฯ พิมพ์ Bill Payment ในระบบจองหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2560

                  ** หมายเหตุ ** ตัดสิทธิ์หอพักนักศึกษารุ่นพี่ทุกกลุ่ม ที่ไม่ชำระเงิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

                + กลุ่มที่ 3 : สำรองรุ่นพี่                 

                  A ลงชื่อตามลำดับก่อนหลัง ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2560

 

นักศึกษาใหม่ ( ทุกกลุ่ม จองหอพักนักศึกษา เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป )

               + กลุ่มที่ 1 : รับตรง

                  A ประกอบด้วย : โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้/ นักเรียนรอบเรียนดีจากทั่วประเทศ

                                           / โครงการพิเศษต่างๆ ที่คณะประกาศผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

                  B จองหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560

                    C ชำระเงิน

                    1) หอพักมหาวิทยาลัย พิมพ์ Bill Payment ผ่านระบบ SIS ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2560

                    2) หอพักในกำกับฯ พิมพ์ Bill Payment ในระบบจองหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560

               

บรรยากาศหอพักนักศึกษา