< กลับสู่หน้าหลัก

  ระเบียบหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

ระเบียบ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ข้อปฎิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามีหรือใช้รถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2548

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2557

ประกาศประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 

ประกาศประจำปีการศึกษา 2561

การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ สิงหาคม - กันยายน 2560

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ ธันวาคม - มกราคม 2561

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ สิงหาคม - กันยายน 2561

รายงานการตรวจคุณภาพน้ำดื่มหอพักนักศึกษาประจำปี

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2560

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561