< กลับสู่หน้าหลัก

  ระเบียบหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

ระเบียบ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563

(ภาษาอังกฤษ) Regulations of Prince of Songkla University on Student Dormitories, B.E. 2563

(ภาษาจีน) 宋卡王子大学章程 学生宿舍管理规定(2020 年修订)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563

(ภาษาอังกฤษ) Prince of Songkla University Announcement Subject: Regulations and Prohibitions on Student Dormitories, B.E. 2563

(ภาษาจีน) 宋卡王子大学公告 关于 2020 年学生宿舍管理规定

(คำสั่ง)แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหอพัก

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2563 

อัตราค่าเช่าต่อภาคการศึกษาฯ หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2562

ประกาศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการจัดการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาค 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการควบคุมการเข้า - ออกในเขตหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Thai/English/Chinese)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรห้องพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรและการจองหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฯ การจัดสรรและการจองหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศฯ กำหนดปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศฯ กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรและการจองหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจองหอพักนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบ Admission

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดปิด - เปิด หอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรและการจองหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำการศึกษา 2565 - 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก 

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและอนุกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

หอพักเครือข่ายและหอพักในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หอพักเครือข่ายและหอพักในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คุณสมบัติหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560

(คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักเครือข่ายและหอพักในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2566)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ สิงหาคม - กันยายน 2560

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ ธันวาคม - มกราคม 2561

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ สิงหาคม - กันยายน 2561

รายงานการตรวจคุณภาพน้ำดื่มหอพักนักศึกษาประจำปี

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2560

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2563

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครร้านสะดวกซัก หอพักนักศึกษา

คำสั่งฯ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษายามวิกาล

คำสั่งฯ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษายามวิกาลฯ เพิ่มเติม

ประกาศฯ อัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา พ.ศ.2565