< กลับสู่หน้าหลัก

  ระเบียบหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

ระเบียบ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2563 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563

(ภาษาอังกฤษ) Regulations of Prince of Songkla University on Student Dormitories, B.E. 2563

(ภาษาจีน) 宋卡王子大学章程 学生宿舍管理规定(2020 年修订)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563

(ภาษาอังกฤษ) Prince of Songkla University Announcement Subject: Regulations and Prohibitions on Student Dormitories, B.E. 2563

(ภาษาจีน) 宋卡王子大学公告 关于 2020 年学生宿舍管理规定

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ข้อปฎิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามีหรือใช้รถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2548

อัตราค่าเช่าต่อภาคการศึกษาฯ หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2557

อัตราค่าเช่าต่อภาคการศึกษาฯ หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2562

คำสั่งฯ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษายามวิกาล

ประกาศประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 

ประกาศประจำปีการศึกษา 2561

การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 (ยกเลิก)

ยกเลิกกำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 (เปลี่ยนแปลง)

ประกาศประจำปีการศึกษา 2562

การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

PSU International Dormitory Reservation Academic Year 1/2019

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

รวมประกาศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการจัดการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาค 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างหยุดงานภายในเขตหอพักนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการควบคุมการเข้า - ออกในเขตหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Thai/English/Chinese)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ประกาศ มอ) (05 เม.ย. 64)

ประกาศฯ แนวทางช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (07 เม.ย. 65)

ประกาศประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรห้องพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดปิด - เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรและการจองหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฯ การจัดสรรและการจองหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศฯ กำหนดปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก 

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักและคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2565

ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ สิงหาคม - กันยายน 2560

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ ธันวาคม - มกราคม 2561

ข่าวหอพักนักศึกษา ฉบับ สิงหาคม - กันยายน 2561

รายงานการตรวจคุณภาพน้ำดื่มหอพักนักศึกษาประจำปี

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2560

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มภายในหอพักนักศึกษา ประจำปี 2563

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ/เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครร้านสะดวกซัก หอพักนักศึกษา