< กลับสู่หน้าหลัก

  หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

1. หอพักบ้านพร้อมสุข

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก บ้านพร้อมสุข
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 59 ซอย 4 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-428435

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 45 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 90 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักปรับอากาศ จำนวน 45 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 2-3 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 45 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 4,800 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 6,000 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 15 บาท
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถยนต์ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ติดต่อ

 • โทรศัพท์ 074-428435
 • มือถือ 087-1235556


2. หอพักเปี่ยมสุขอพาร์ตเมนต์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก เปี่ยมสุขอพาร์ตเมนต์
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 59 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร อพาร์ตเมนต์ ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 70 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 150 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 32 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 38 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 2-3 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 70 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3500-3700 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 4300 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 3000 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เดือนละ 120 บาท
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถยนต์ จำนวน 30 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 70 คัน

ติดต่อ

 • โทรศัพท์ 074-201799
 • มือถือ 088-7846859


3. หอพักหญิงสานฝันอพาร์ตเมนต์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักหญิงสานฝันอพาร์ตเมนต์
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 63 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พาณิชย์-หอพัก ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 48 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 92 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 16 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 32 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง พักคนเดียว(4ห้อง) พัก2-3 คน (44ห้อง)
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 1 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3000-3300 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3000-3800 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 4000 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เดือนละ 100-120 บาท
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 100 คัน

ติดต่อ

 • โทรศัพท์ 086-4913717


4. หอพัก ส.สุข แมนชั่น

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก ส.สุข แมนชั่น
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 100/2 หมู่ 3 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร ส.สุข แมนชั่น ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 40 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 80 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 20 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 20 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 2-3 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 40 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 2,800 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,200 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 3,000/3,500 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เหมาจ่ายเดือนละ 100 บาท/คน
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถจักรยานยนต์ จำนวน 80 คัน

ติดต่อ

 • โทรศัพท์ 084-2666766


5. หอพักสตรีบ้านบัณฑิต

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักบ้านบัณฑิต
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 41/212 หมู่ 6 ซอย 2 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร ตึก5ชั้น ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 30 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 60 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 22 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 8 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 2 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 1 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 2,700-3200 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ+พัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,200-3600 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 3,500-5000 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เหมาจ่ายเดือนละ 150 บาท/คน
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 8 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถจักรยานยนต์ จำนวน 60 คัน

ติดต่อ

 • โทรศัพท์ 094-6936414