< กลับสู่หน้าหลัก

  บุคลลากรหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะผู้บริหารและบุคลากร

งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


คณะผู้บริหาร

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา

ดำรงตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

ดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายคมกริช ชนะศรี

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา


บุคลากร

นายอนุกิจ ชาติดำ

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
Position : Higher Educational Officer
โทร : 2681  E-mail : anukit.c@psu.ac.th


นางธนภร ไชยทอง

ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 13 -15

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Position : Senior Educational Officer
โทร : 2669  E-mail : tanaporn.c@psu.ac.th


 

นางสาวพรผุสดี หล่อตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 3 - 4

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Position : Senior General Service Officer
 โทร : 2664  E-mail : phusadee.s@psu.ac.th


นายปรีชา ด้วงศรีทอง

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
Position : General Service Clerk
โทร : 2610  E-mail : preecha.d@psu.ac.th


นางสาวจุติพร ดำรงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 7 และ 12

ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
Position : Educational and Vocational Guidaner Counselor
 โทร : 2667  E-mail : chuthiphon.d@psu.ac.th


นายสุรพงศ์ เพ็ชรทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 6

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
Position : Higher Educational Officer
โทร : 2666  E-mail : surapong.p@psu.ac.th


นางทิพวัลย์ เตชะศรี

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 1

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Position : General Service Officer
โทร : 2681  E-mail : tippawan.te@psu.ac.th


นางรุสนาณี พงษ์ชาตรี

ตำแหน่ง :  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 5

โทร : 2665  E-mail : russananee.p@psu.ac.th


ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนักศึกษา

นางสาววรรณา ชูโฉม 

 

นางอัจฉรา เทอดสุวรรณ

 

นางสาวมลฑิรา แสงสว่าง

 

นางสาวสุนิสา พุ่มพุฒ

 

นางสุนิษา สุขศรีสังข์

 

นางพัลลภา สุวรรณาคม

 

นางสาวกรกนก ยอดประสิทธิ์  

 


เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายอาคม สอนอาจ

 

นายฉัตรชัย ตุเทพ

 

นายมนตรี เซ่งซิ่น

 

นายภานุพงค์ หลับจันทร์