< กลับสู่หน้าหลัก

  บุคลลากรหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะผู้บริหารและบุคลากร

งานหอพักนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

ดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายคมกริช ชนะศรี

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่


บุคลากร

นายอนุกิจ ชาติดำ

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
Position : Higher Educational Officer
โทร : 2681  E-mail : anukit.c@psu.ac.th


นางสาวพรผุสดี หล่อตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 3 - 4

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Position : Senior General Service Officer
 โทร : 2664  E-mail : phusadee.s@psu.ac.th


นายปรีชา ด้วงศรีทอง

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
Position : General Service Clerk
โทร : 2610  E-mail : preecha.d@psu.ac.th


นางสาวจุติพร ดำรงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 13, 14 และ 15

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
Position : Higher Educational Officer
 โทร : 2669  E-mail : chuthiphon.d@psu.ac.th


นางทิพวัลย์ เตชะศรี

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 7 และ 12

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Position : General Service Officer
โทร : 2667  E-mail : tippawan.te@psu.ac.th


 

นางสาวนวพร พรหมจรรย์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 1

ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
Position : Education and Career  Guidance Officer
โทร : 2681  E-mail : navaporn.pr@psu.ac.th


นายกฤตนัย จันทนลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 6

ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
Position : Education and Career  Guidance Officer
โทร : 2666  E-mail : kridtanai.c@psu.ac.th


ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนักศึกษา

 

นางอัจฉรา เทอดสุวรรณ

 

นางพัลลภา สุวรรณาคม

 

นางสาวอุไร ปิดดำ

 

นางสาวสุดา ชูเชิด

 

นางสาวนภาภรณ์ หมัดเบ็ญหมาน


เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายฉัตรชัย ตุเทพ

 

นายอรรจธนพงณ์ ศรีกระจ่าง