< กลับสู่หน้าหลัก

  บุคลลากรหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะผู้บริหารและบุคลากร

งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


คณะผู้บริหาร

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา

ดำรงตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล

ดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

นายคมกริช ชนะศรี

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา


บุคลากร

นายอนุกิจ ชาติดำ

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

 

นางธนภร ไชยทอง

ดำรงตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 13 -15

 

นางนันทวัน ชนะสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 3-4

 

นางสาวพรผุสดี หล่อตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 5

 

นายปรีชา ด้วงศรีทอง

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 2

 

นางสาวจุติพร ดำรงค์ศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 7 และ 12

 

นายสุรพงศ์ เพ็ชรทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อาคาร 6

นางทิพวัลย์ เตชะศรี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร