< กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

ข้อมูลหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

วัตถุประสงค์การจัดหอพักนักศึกษา 

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของหอพัก นักศึกษา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม กอปรกับหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะชีวิต บุคลิกภาพ บริหารเวลา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภาษา บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมให้กับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้ใช้หอพักเป็นที่พักอาศัย เสริมสร้างทักษะทางสังคม ฝึกฝนวิชาการและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน (Living Learning and Caring Center) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักทุกคน นักศึกษาไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ได้ มหาวิทยาลัยมิได้บังคับ

          ในปัจจุบันหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวิสัยทัศน์ในการดูแลนักศึกษาที่พักอยู่ภายในหอพักนักศึกษา We Look After You Like Family เราดูแลนักศึกษาเหมือนคนในครอบครัว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ยังร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนจัดตั้งเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพหอพัก ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าพักในหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา โดยร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในการดูแลนักศึกษา สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม สร้างความอบอุ่นใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าพักในหอพักเอกชน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่าย


หอพักนักศึกษาชาย

หอพักนักศึกษาอาคาร 1 (ปีก B-C)

  

  

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 98 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 294 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 3,300 บาท/คน/ภาค 
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,600 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาอาคาร 2

 

  

  

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 154 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 462 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,300 บาท/คน/ภาค 
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,600 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า 

หอพักนักศึกษาอาคาร 6

  

  

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 116 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 348 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,500 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,700 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาในกำกับอาคาร 11

  

   

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 15 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 431 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 1,293 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาห้องธรรมดา 6,000 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอนักศึกษาห้องปรับอากาศ  9,000 บาท/คน/ภาค
 7. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อนห้องธรรมดา 2,400 บาท/คน/ภาค
 8. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อนห้องปรับอากาศ 3,600 บาท/คน/ภาค 
 9. ค่าประกันหอพักนักศึกษา 1,500 บาท
 10. มีห้องน้ำในห้องพัก
 11. ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง

หอพักนักศึกษาหญิง

หอพักนักศึกษาอาคาร 1 (ปีก A)

 

  

  

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 53 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 158 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 3,300 บาท/คน/ภาค 
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,600 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาอาคาร 3-4

   

 

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 231 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน (ยกเว้นห้อง -...07 และ -...24 พักได้ห้องล่ะ 2 คน)
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 678 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 3,300 บาท/คน/ภาค 
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,600 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาอาคาร 5

  

 

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 116 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 348 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 3,500 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,700 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาอาคาร 7

   

 

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 120 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 4 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 480 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ห้องธรรมดาชั้น 2-4 ราคา 3,000 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ห้องปรับอากาศชั้น 5 ราคา 4,000 บาท/คน/ภาค (จ่ายค่าไฟตามที่ใช้จริง)
 7. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ห้องธรรมดาชั้น 2-4 ราคา 1,500 บาท/คน/ภาค
 8. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ห้องปรับอากาศชั้น 5 ราคา 2,000 บาท/คน/ภาค (จ่ายค่าไฟตามที่ใช้จริง)
 9. ห้องธรรมดาชั้น 2-4 ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาในกำกับอาคาร 8-9

  

  

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 16 ชั้น 
 2. มีห้องพักจำนวน 668 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 2,004 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาห้องธรรมดา 6,000 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอนักศึกษาห้องปรับอากาศ  9,000 บาท/คน/ภาค
 7. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อนห้องธรรมดา 2,400 บาท/คน/ภาค
 8. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อนห้องปรับอากาศ 3,600 บาท/คน/ภาค 
 9. ค่าประกันหอพักนักศึกษา 1,500 บาท
 10. มีห้องน้ำในห้องพัก
 11. ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง

หอพักนักศึกษาในกำกับอาคาร 10

  

   

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 15 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 431 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 1,293 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาห้องธรรมดา 6,000 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอนักศึกษาห้องปรับอากาศ  9,000 บาท/คน/ภาค
 7. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อนห้องธรรมดา 2,400 บาท/คน/ภาค
 8. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อนห้องปรับอากาศ 3,600 บาท/คน/ภาค 
 9. ค่าประกันหอพักนักศึกษา 1,500 บาท
 10. มีห้องน้ำในห้องพัก
 11. ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง

หอพักนักศึกษาอาคาร 12 13 และ 14 (สำหรับรุ่นพี่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

  

  

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 40 ห้อง/อาคาร
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 2 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 80 คน/อาคาร
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 4,100 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2,200 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

หอพักนักศึกษาอาคาร 15

  

 

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 168 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 504 คน
 5. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 3,500 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 1,700 บาท/คน/ภาค 
 7. ไม่มี ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

บริการและสวัสดิการในหอพักนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 และ 15

►ภายในห้องพัก

 1. เตียงนอน
 2. ฟูก ขนาด 3.5 ฟุต
 3. โต๊ะอ่านหนังสือ
 4. เก้าอี้
 5. กุญแจห้องพัก
 6. ตู้เสื้อผ้า
 7. ชั้นวางหนังสือ (หอพักอาคาร 1-4)
 8. Wifi
 9. พัดลมเพดาน 1 ตัว/ห้อง

►ภายนอกห้องพัก

 1. เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน
 2. เครื่องรับโทรทัศน์
 3. หนังสือพิมพ์
 4. ห้องอ่านหนังสือ
 5. ห้องคอมพิวเตอร์
 6. เครื่องโทรศัพท์สายในและสายนอก (PINPHONE)
 7. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติหยอดเหรียญ
 8. ยาสามัญประจำบ้าน (ในห้องพักกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก)
 9. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพัก 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

วัสดุ/อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องนำมาเองมี หมอน (ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน อย่างน้อยคนละ 2 ชุด) และของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ

- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในหอพักนักศึกษา เช่น กระทะไฟฟ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว และอื่นๆ ยกเว้น พัดลม(ขนาดเหมาะสม) Notebook

- ห้ามประกอบอาหารในหอพักนักศึกษา

บริการและสวัสดิการของหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8, 9, 10 และ 11

►สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 1. เตียงนอนพร้อมเบาะ 3 ชุด
 2. ตู้เสื้อผ้า 3 ชุด
 3. โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด
 4. โทรศัพท์ 1 เลขหมาย
 5. จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 6. ห้องน้ำ/ห้องส้วม ภายในห้องพัก

►สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก

 1. ตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ(ทุกชั้น)
 2. ลิฟท์โดยสาร 3 ตัว/อาคาร
 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (กรณีไฟฟ้าดับ)
 4. ห้องละหมาด
 5. ห้องพระ
 6. ห้องสันทนาการ(ดูทีวี และอ่านหนังสือ)
 7. ลานเอนกประสงค์ใต้หอพัก
 8. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 9. ช่างซ่อมแซมประจำหอพัก
 10. กล้องวงจรปิดประตูทางเข้า-ออก ประจำอาคาร
 11. จ่ายจดหมายและพัสดุไปรษณียภัณฑ์
 12. โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญและใช้บัตร Pin phone 40 เครื่อง

►สวัสดิการร้านค้า

 1. ร้านสะดวกซื้อ (7-11)
 2. ร้านจำหน่ายอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 3. ร้านถ่ายเอกสาร
 4. ร้านเช่าหนังสือ
 5. ร้านเสริมสวย
 6. ร้านซัก อบ รีด
 7. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 8. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 9. ร้านกาแฟและเบเกอรี่
 10. ตู้ ATM (กสิกรไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงไทย)
 11. ร้านกิ๊ฟช๊อป
 12. ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า

►ระบบรักษาความปลอดภัย

 1. ระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าหอพัก
 2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ระบบเตือนภัย และระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Springer)
 4. ลานหนีภัยทางอากาศ