< กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

►►ข้อมูลหอพัก หาดใหญ่

วัตถุประสงค์การจัดหอพักนักศึกษา 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของหอพัก นักศึกษา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม กอปรกับหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะชีวิต บุคลิกภาพ บริหารเวลา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภาษา บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมให้กับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้ใช้หอพักเป็นที่พักอาศัย เสริมสร้างทักษะทางสังคม ฝึกฝนวิชาการและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน (Living Learning and Caring Center) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักทุกคน นักศึกษาไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ได้ มหาวิทยาลัยมิได้บังคับ

หอพักนักศึกษาชาย

►หอพักอาคาร 1 (ปีก B-C)

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 98 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 294 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,300 บาท/คน/ภาค

►หอพักอาคาร 2

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 154 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 462 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,300 บาท/คน/ภาค

►หอพักอาคาร 6

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 116 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 348 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,500 บาท/คน/ภาค

►หอพักอาคาร 11 (หอพักในกำกับ)

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 15 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 431 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 1293 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 5,500 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าประกันหอพัก 1,500 บาท และจ่ายค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง
 7. มีห้องน้ำในห้องพัก
 8. จ่ายค่าน้ำประปากระแสไฟฟ้ารายเดือน

หอพักนักศึกษาหญิง

►หอพักอาคาร 1 (ปีก A)

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 42 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 126 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,300 บาท/คน/ภาค

►หอพักอาคาร 3-4

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 4 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 231 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน (ยกเว้นห้อง -...07 และ -...24 พักได้ห้องล่ะ 2 คน)
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 678 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,300 บาท/คน/ภาค

►หอพักอาคาร 5

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 116 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 348 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,500 บาท/คน/ภาค

►หอพักอาคาร 7

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 120 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 4 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 480 คน
 5. ค่าบำรุงหอพักห้องธรรมดาชั้น 2-4 ราคา 3,000 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าบำรุงหอพักห้องปรับอากาศชั้น 5 ราคา 4,000 บาท/คน/ภาค (จ่ายค่าไฟตามที่ใช้จริง)

►หอพักอาคาร 8-9 (หอพักในกำกับ)

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 16 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 668 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 2,004 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 5,500 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าประกันหอพัก 1,500 บาท และจ่ายค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง
 7. มีห้องน้ำในห้องพัก
 8. จ่ายค่าน้ำประปากระแสไฟฟ้ารายเดือน

►หอพักอาคาร 10 (หอพักในกำกับ)

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 15 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 431 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 1,293 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 5,500 บาท/คน/ภาค
 6. ค่าประกันหอพัก 1,500 บาท และจ่ายค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง
 7. มีห้องน้ำในห้องพัก
 8. จ่ายค่าน้ำประปากระแสไฟฟ้ารายเดือน

►หอพักอาคาร 15

 1. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ชั้น
 2. มีห้องพักจำนวน 168 ห้อง
 3. รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
 4. รับนักศึกษาได้จำนวน 504 คน
 5. ค่าบำรุงหอพัก 3,500 บาท/คน/ภาค

บริการและสวัสดิการในหอพักนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 และ 15

►ภายในห้องพัก

 1. เตียงนอน
 2. ฟูก
 3. โต๊ะอ่านหนังสือ
 4. เก้าอี้
 5. กุญแจห้องพัก
 6. ตู้เสื้อผ้า
 7. ชั้นวางหนังสือ (หอพักอาคาร 1-4)
 8. จุดเชื่อม internet 1 จุด/ห้อง (หอพักอาคาร 7,14)
 9. wireless LAN
 10. พัดลมเพดาน 1 ตัว/ห้อง

►ภายนอกห้องพัก

 1. เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน
 2. เครื่องรับโทรทัศน์
 3. หนังสือพิมพ์
 4. ห้องอ่านหนังสือ
 5. ห้องคอมพิวเตอร์
 6. เครื่องโทรศัพท์สายในและสายนอก (PINPHONE)
 7. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติหยอดเหรียญ
 8. ยาสามัญประจำบ้าน (ในห้องพักกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก)
 9. ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ
 10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพัก 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ วัสดุ/อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องนำมาเองมี หมอน (ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน อย่างน้อยคนละ 2 ชุด) และของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ

 

บริการและสวัสดิการของหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8, 9, 10 และ 11

►สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 1. เตียงนอนพร้อมเบาะ 3 ชุด
 2. ตู้เสื้อผ้า 3 ชุด
 3. โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด
 4. โทรศัพท์ 1 เลขหมาย
 5. จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 6. ห้องน้ำ/ห้องส้วม ภายในห้องพัก

►สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก

 1. ตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ(ทุกชั้น)
 2. ลิฟท์โดยสาร 3 ตัว/อาคาร
 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (กรณีไฟฟ้าดับ)
 4. ห้องละหมาด
 5. ห้องพระ
 6. ห้องสันทนาการ(ดูทีวี และอ่านหนังสือ)
 7. ลานเอนกประสงค์ใต้หอพัก
 8. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 9. ช่างซ่อมแซมประจำหอพัก
 10. กล้องวงจรปิดประตูทางเข้า-ออก ประจำอาคาร
 11. จ่ายจดหมายและพัสดุไปรษณียภัณฑ์
 12. โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญและใช้บัตร Pin phone 40 เครื่อง

►สวัสดิการร้านค้า

 1. ร้านสะดวกซื้อ (7-11)
 2. ร้านจำหน่ายอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 3. ร้านถ่ายเอกสาร
 4. ร้านเช่าหนังสือ
 5. ร้านเสริมสวย
 6. ร้านซัก อบ รีด
 7. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 8. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 9. ร้านกาแฟและเบเกอรี่
 10. ตู้ ATM (กสิกรไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงไทย)
 11. ร้านกิ๊ฟช๊อป
 12. ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า

►ระบบรักษาความปลอดภัย

 1. ระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าหอพัก
 2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ระบบเตือนภัย และระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Springer)
 4. ลานหนีภัยทางอากาศ